نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنواننوع فراخواننوع برگزاریمهلت ارسال پیشنهاد
آگهی اجاره سالن های غذاخوری، ایاب و ذهاب و انتشارات دانشجوییآگهی اجارهعمومی-
اجاره سالن های غذا خوریُ امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۱۵ دی ۱۳۹۵
اجاره سالن های غذا خوریُ امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۲۹ دی ۱۳۹۵
اجاره سالن های غذاخوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۲۳ خرداد ۱۳۹۶
انتشارات دانشجوییمزایدهعمومی۰۱ مرداد ۱۳۹۶
انتشارات دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۱۲ شهریور ۱۳۹۶
انتشارات دانشجوییمزایدهعمومی۰۲ مهر ۱۳۹۷
تجدید مزایده اجاره سالن های غذا خوری ، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۲۹ بهمن ۱۳۹۸
تجدید مزایده اجاره سالن های غذاخوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۲۲ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مزایده انتشارات دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۲۲ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مزایده انتشارات دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۳۰ دی ۱۳۹۸
تجدید مناقصه سرویس های ایاب و ذهابتجدید مناقصهمناقصه‌ عمومی۳۰ دی ۱۳۹۸
تجدید مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتیدتجدید مناقصهعمومی۲۲ اسفند ۱۳۹۷
خرید،نصب و راه اندازی،آموزش و گارانتی سیستم نظارت تصویریآگهی مناقصهمناقصه‌ عمومی۲۷ مهر ۱۳۹۶
سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتیدمناقصهمناقصه‌ عمومی۲۴ آذر ۱۳۹۵
فروش مخازن آب،کانکس،ضایعات و کاغذ باطلهمزایدهعمومی۱۵ دی ۱۳۹۵
فروش مخازن آب،کانکس،ضایعات و کاغذ باطلهتجدید مزایدهعمومی۲۹ دی ۱۳۹۵
مزایده اجاره سالن های غذا خوریُ امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۰۲ مهر ۱۳۹۷
مزایده اجاره سالن های غذاخوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۰۵ اسفند ۱۳۹۷
مزایده اجاره سالن های غذاخوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۳۰ دی ۱۳۹۸