نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنواننوع فراخواننوع برگزاریمهلت ارسال پیشنهاد
سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتیدمناقصهمناقصه‌ عمومی۲۴ آذر ۱۳۹۵
مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتیدمناقصهعمومی۰۵ اسفند ۱۳۹۷
مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتیدمناقصهمناقصه‌ عمومی۲۵ آذر ۱۳۹۸
اجاره سالن های غذا خوریُ امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۱۵ دی ۱۳۹۵
فروش مخازن آب،کانکس،ضایعات و کاغذ باطلهمزایدهعمومی۱۵ دی ۱۳۹۵
اجاره سالن های غذاخوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۲۳ خرداد ۱۳۹۶
انتشارات دانشجوییمزایدهعمومی۰۱ مرداد ۱۳۹۶
انتشارات دانشجوییمزایدهعمومی۰۲ مهر ۱۳۹۷
مزایده اجاره سالن های غذا خوریُ امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۰۲ مهر ۱۳۹۷
مزایده اجاره سالن های غذاخوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۰۵ اسفند ۱۳۹۷
مزایده خودروی سواریمزایدهعمومی۰۵ اسفند ۱۳۹۷
مزایده انتشارات دانشجوییمزایدهعمومی۰۵ اسفند ۱۳۹۷
مزایده انتشارات دانشجوییمزایدهعمومی۲۵ آذر ۱۳۹۸
مزایده اجاره سالن های غذاخوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۳۰ دی ۱۳۹۸
اجاره سالن های غذا خوریُ امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۲۹ دی ۱۳۹۵
فروش مخازن آب،کانکس،ضایعات و کاغذ باطلهتجدید مزایدهعمومی۲۹ دی ۱۳۹۵
انتشارات دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۱۲ شهریور ۱۳۹۶
تجدید مزایده انتشارات دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۲۲ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مزایده اجاره سالن های غذاخوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۲۲ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مزایده انتشارات دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۳۰ دی ۱۳۹۸