مزایده انتشارات دانشجویی


نوع فراخوانمزایده
نوع برگزاریعمومی
محل دریافت اسنادسایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا
مهلت دریافت اسناد۰۱ مرداد ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهاد۰۱ مرداد ۱۳۹۶
تاریخ اعتبار پیشنهاد۰۱ مرداد ۱۳۹۶
نام روزنامه منتشرکننده آگهیروزنامه فرهیختگان و ولایت
تاریخ درج اگهی در روزنامه۲۰ تیر ۱۳۹۶
فرم درخواست فایل های مناقصه