نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنواننوع فراخواننوع برگزاریمهلت ارسال پیشنهاد
تجدید مزایده اجاره سالن های غذا خوری ، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۲۹ بهمن ۱۳۹۸
مزایده اجاره سالن های غذاخوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۳۰ دی ۱۳۹۸
تجدید مناقصه سرویس های ایاب و ذهابتجدید مناقصهمناقصه‌ عمومی۳۰ دی ۱۳۹۸
تجدید مزایده انتشارات دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۳۰ دی ۱۳۹۸
مزایده انتشارات دانشجوییمزایدهعمومی۲۵ آذر ۱۳۹۸
مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتیدمناقصهمناقصه‌ عمومی۲۵ آذر ۱۳۹۸
آگهی اجاره سالن های غذاخوری، ایاب و ذهاب و انتشارات دانشجوییآگهی اجارهعمومی-
تجدید مزایده اجاره سالن های غذاخوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۲۲ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مزایده انتشارات دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۲۲ اسفند ۱۳۹۷
تجدید مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتیدتجدید مناقصهعمومی۲۲ اسفند ۱۳۹۷
مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتیدمناقصهعمومی۰۵ اسفند ۱۳۹۷
مزایده انتشارات دانشجوییمزایدهعمومی۰۵ اسفند ۱۳۹۷
مزایده خودروی سواریمزایدهعمومی۰۵ اسفند ۱۳۹۷
مزایده اجاره سالن های غذاخوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۰۵ اسفند ۱۳۹۷
مزایده اجاره سالن های غذا خوریُ امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۰۲ مهر ۱۳۹۷
انتشارات دانشجوییمزایدهعمومی۰۲ مهر ۱۳۹۷
خرید،نصب و راه اندازی،آموزش و گارانتی سیستم نظارت تصویریآگهی مناقصهمناقصه‌ عمومی۲۷ مهر ۱۳۹۶
انتشارات دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۱۲ شهریور ۱۳۹۶
انتشارات دانشجوییمزایدهعمومی۰۱ مرداد ۱۳۹۶
اجاره سالن های غذاخوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۲۳ خرداد ۱۳۹۶