استعلام

ردیف

عنوان

نوع فراخوان

نوع برگزاری

مهلت ارائه اسناد

3 مزایده انتشارات دانشجویی استعلام عمومی ۹۶/۰۸/۰۵
2 پشتیبانی و نگهداری سیستم نظارت تصویری استعلام عمومی ۹۶/۰۷/۳۰
1 انتشارات دانشجویی استعلام عمومی پایان مهلت