امور اداری

شرایط تقسیط شهریه نیمسال اول ۹۱-۹۰

الف)شهریه ثابت با 3/1 شهریه متغییر واریز ،الباقی طی 3 قسط با ارائه چک به تاریخهای 30/7/90-30/8/90-30/9/90

ب)شهریه ثابت واریز و شهریه متغییر طی 4 قسط با ارائه چک به تاریخهای 30/6/90-30/7/90-30/8/90-30/9/90

ج)شهریه ثابت واریز و شهریه متغییر طی دو قسط با ارائه چک به تاریخهای 30/6/90-30/7/90

د)شهریه ثابت واریز و شهریه متغییر طی یک قسط با ارائه چک به تاریخ 15/7/90