معرفی کارگزینی

اداره کارگزینی
-وضعیت استخدامی
برابر نامه شماره 105302/53 مورخ 30/3/88 ادراه کل امور کارکنان دانشگاه از ابتدای سال 1388 وضعیت استخدامی کارکنان جدیدالاستخدام برابر ضوابط و مقررات دانشگاه پس از طی مراحل استخدامی
 دانشگاه به صورت قرارداد معین می‌باشد.
هریک از کارکنان ملزم به انجام امور محوله ، زیر نظر مسئول ذیربط با رعایت آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دانشگاه می‌باشد در غیر اینصورت با فرد خاطی برابر مقررات رفتار خواهد شد.

- حضور و غیاب
ساعت شروع کار اداری 7:30 صبح می باشد و پایان کار در روزهای شنبه تا چهارشنبه 15:00 و پنج شنبه13:00می باشد.
کارکنان در طول ماه 2 روز و نیم مرخصی استحقاقی دارند که پس از تکمیل فرم مرخصی و تایید مسئول مربوطه می توانند از مرخصی استفاده کنند و یا ذخیره نمایند.
حداکثر مرخصی قابل ذخیره در طول دوران خدمت 90 روز می باشد.
در صورت داشتن ذخیره مرخصی استحقاقی به مدت 30 روز، 15 روز در پایان سال با تایید مسئول ذیربط قابل بازخرید می باشد.
کارکنان با ارائه گواهی پزشکی و تایید مسئول ذیربط در فرم های مرخصی می توانند از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند که در صورت عدم تایید مدت مذکور مرخصی استحقاقی منظور می گردد.
حقوق و مزایا در مدت مرخصی استعلاجی تا 3 روز درماه توسط دانشگاه و بیشتر از 3 روز حقوق و مزایا قطع گردیده و توسط بیمه تامین اجتماعی پرداخت می گردد.
حداکثر مدت مرخصی ساعتی در طول یک روز 30/3 ساعت بوده و بیشتر از آن مرخصی روزانه محاسبه می گردد.
در ابتدای شروع کار روزانه ماموریت ساعتی محاسبه نمی گردد کارکنان می بایست به واحد مراجعه و سپس به ماموریت ساعتی بروند.
ماموریت بیشتر از 7 ساعت در طول روز، روزانه تلقی می گردد و می بایست پس از تکمیل فرم مربوطه و تایید معاونت ذیربط و ریاست واحد به ماموریت بروند.
وقت ناهار و نماز در شش ماه اول سال از 13:00لغایت13:45 و در شش ماهه دوم سال از 12 لغایت 12:45می باشد.

- سایر مقررات
کارکنان می بایست در تکریم ارباب رجوع سعی و تلاش نمایند و با حوصله و دوری از بکار بردن الفاظ ناشایست برخورد نمایند.
کارکنان ملزم به حفظ اسرار سازمان و افراد می باشند.
کارکنان ملزم به حفظ اموال دانشگاه می باشند و در این راستا می بایست نهایت دقت و صرفه جویی را در جهت مصالح دانشگاه نمایند.
کارکنان ملزم به رعایت سلسله مراتب سازمانی می باشند که در کلیه مکاتبات و انجام امور می بایست مراتب رعایت شود.

- شرایط پرداخت کمک هزینه شهریه مهد کودک فرزندان کارکنان
-
دارا بودن 3 سال سابقه تمام وقت
-
فقط به یک فرزند از خانواده تعلق می گیرد.
-
مطابق با تعرفه ی سازمان بهزیستی تا سقف تعیین شده ی منطقه مبنی بر پرداخت 30% شهریه قابل پرداخت خواهد بود.

- پاداش آموزش ضمن خدمت کارکنان
-
باتوجه به بند یک بخشنامه پرداخت پاداش آموزش ضمن خدمت به ازای 120 ساعت گذراندن دوره آموزشی معادل 000/000/2 ریال پاداش پرداخت می گردد و برابر بند 2 بخشنامه
پرداخت پاداش ضمن خدمت به ازای 100 ساعت گذراندن دوره آموزشی معادل 10 روز حقوق تا سقف 000/000/1 ریال به همراه 10 روز مرخصی تشویقی (غیر قابل ذخیره) منظور می شود.

- بها برگ (بن(
-
به مبلغ 000/360/3 ریال در سال در 2 مرحله 6 ماهه اول و 6 ماهه دوم پرداخت می گردد.

امور بیمه ای تامین اجتماعی و مدارک مورد نیاز جهت دریافت دفتر بیمه تامین اجتماعی
1-
تکمیل فرم بیمه
2-
تصویر کارت ملی و شناسنامه
3-
یک قطعه عکس 4×3
توضیح: 20 روز پس از دریافت اولین حقوق کارکنان می¬توانند جهت اخذ دفتر بیمه تامین اجتماعی اقدام نمایند.

-شرایط دریافت پاداش ازدواج از سازمان تامین اجتماعی
1- بیمه شده طی 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت 720 روز سابقه کار داشته باشد و حق بیمه این مدت را پرداخته باشد و در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.
2-
ازدواج اول باشد.
3-
ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ثبت شده باشد.

- شرایط دریافت دفترچه بیمه برای پدر و مادر کارمند
1-
پدر و مادر تحت پوشش سازمان و ارگانی نباشد.
2-
منبع درآمد مالی نداشته باشند.
3-
شرایط سنی پدر 60 سال کامل و مادر 55 سال باشد.
4-
پس از تکمیل فرم تامین اجتماعی و بررسی توسط شعبه اقدام می گردد.