کارکنان

 دوره های برگزار شده در نیمسال اول سال90

کارکنان

نماز و احکام

بحث مهدویت

قرائت و مفاهیم قرآن کریم

 دوره های برگزار شده در نیمسال دوم سال 90

کارکنان
آشنایی با مشکلات دانشجویان و شیوه های برخورد با آن
گرامر و مکالمه زبان انگلیسی
بهبود بهره وری و نتایج آن

دوره های برگزار شده در نیمسال اول سال91
آشنایی با حقوق خانواده (اردیبهشت ماه)