اساتید

 

دوره های برگزار شده در نیمسال اول سال90 :

اساتید هیات علمی

آشتایی مقدماتی با نرم افزار spss

 دوره های برگزار شده در نیمسال دوم سال 90:

اساتید هیات علمی
آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو (مهرماه90)
آموزش اصول ترجمه (دی ماه 90)

دوره های برگزار شده در نیمسال اول سال91 :

مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم افزار Endnote(خرداد ماه)
چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم(خرداد ماه)
آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI (تیر ماه)
تافل (1) (تیرماه)