واحد

دوره های پیش بینی شده سال 1390 :

دوره های ویژه کارکنان ( نیمسال اول )

ردیف

نام دوره یا کارگاه

شماره مجوز

میزان ساعت

روزهای برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

استفاده عملیاتی از نرم افزار جدید آموزش و شهریه سیدا 4

1642/1201/90ک

34

شنبه

90/01/20

90/02/10

2

آشنایی مقدماتی با نرم افزار Excel

1604/1201/90ک

40

شنبه

90/03/07

90/03/07

3

بحث مهدویت

4310/1201/90ک

16

یکشنبه

90/05/02

90/06/14

دوره های ویژه کارکنان ( نیمسال دوم )

1

قرائت و مفاهیم قرآن کریم

4208/1201/90ک

18

دوشنبه

90/07/25

90/08/15

2

بهبود بهره وری و نتایج آن

4313/1201/90ک

16

سه شنبه

90/09/01

90/09/20

3

آشنایی با مشکلات دانشجویان و را های برخورد با آن

1811/1201/90ک

14

سه شنبه

90/11/25

90/12/20

               

 

دوره های ویژه هیات علمی ( نیمسال اول )

ردیف

نام دوره یا کارگاه

شماره مجوز

میزان ساعت

روزهای برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

آشنایی مقدماتی با نرم افزار spss

3108/1201/90ه

24

شنبه

90/01/20

90/02/10

2

آشنایی با بحرانهای دانشجوئی

1829/1201/90ه

24

شنبه

90/03/07

90/03/07

دوره های ویژه هیات علمی ( نیمسال دوم )

1

آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو

1826/1201/90ه

12

دوشنبه

90/07/25

90/08/15

2

آشنایی با اصول فن ترجمه

3113/1201/90ه

23

سه شنبه

90/09/01

90/09/20