ضوایط و مقررات اجرایی

ضوابط و مقررات اجرایی:

1-     هر یک از اعضای هیات علمی و بورسیه موظف هستند بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی برای تبدیل عضویت خود دوره های خاصی را بگذرانند. طبق بخشنامه شماره 89/46787 مورخ 85/03/02 فرم 1-1 و 1-2

2-     اعضای بورسیه می بایست بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دوره های تعلیم و تربیت را بگذرانند. طبق بخشنامه شماره 89/83128 مورخ 83/05/15

3-     طول مدت مجاز دوره براساس مجوز دریافتی از دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی مرکزی می باشد.

4-     حداکثر جلسات غیبت 20% از هر دوره می باشد .

5-     هر فرد فقط یکبار می تواند در دوره شرکت نماید و در صورت عدم قبولی می بایست در آزمون بعدی شرکت نماید مگر اینکه بنابر تشخیص دفتر نیاز به آموزش مجدد احساس شود.

6-     حد نصاب قبولی 71 از 100 می باشد و بر اساس جدول ذیل امتیاز نمرات در گواهینامه درج میشود.

امتیاز

درجه

80-71

متوسط

90-81

خوب

100-91

عالی

 

7-     هر 17 ساعت آموزش معادل 1 واحد درسی است و تعداد آن در گواهینامه منظور میگردد.

حد نصاب شرکت کنندگان برای دوره های عمومی 20 نفر و برای دوره های تخصصی بنابر اهمیت دوره متفاوت میباشد .