ارزشیابی دورهای آموزشی

ارزشیابی دوره های آموزشی:

1-     ارزیابی استاد دوره که بر اساس فرم نظرخواهی صورت میگیرد و از جنبه های متفاوت به ارزیابی استاددوره می پردازد.

2-     ارزیابی اثربخشی دوره که از شرکت کنندگان توسط استاد دوره صورت می پذیردارزیابی معمولا به صورت کتبی و عملی برگزار میگردد.