اجرای دوره های آموزشی

اجرای دوره های آموزشی:

1-     اخذ مجوز از سازمان مرکزی برای برگزاری دوره های آموزشی

2-     اطلاع رسانی نسبت به برگزاری دوره ها که قبل از آغاز دوره از طریق تابلو اعلانات دفتر مطالعات و اتاق اساتید و سیستم sms انجام میشود.

3-     تکمیل مدارک ثبت نام

4-     برنامه ریزی کلاسها و تسهیلات مورد نیاز

5-     آماده سازی مواد آموزشی و ارائه آن به فراگیران

6-     انتخاب استاد مجرب

7-     تنظیم قراداد تدریس

8-     تنظیم لیست حضور و غیاب و ارائه توضیحات مرتبط به استاد

9-     ارزشیابی دوره

10- صدور گواهینامه