برنامه ریزی

برنامه ریزی:

مرحله اول: نیاز سنجی

گام اول در برنامه ریزی آموزشی مرحله نیاز سنجی است که با استفاده از بانک اطلاعاتی کارکنان و اساتید و با توجه به درخواست افراد با هماهنگی مدیران گروها و معاونت های آموزشی و اداری مالی که به این دفتر اعلام میگردد صورت میپذیرد.

مرحله دوم :طبقه بندی نیازهای آموزشی

در این مرحله دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی با توجه به بانک اطلاعاتی و نیازهای آموزشی اعلام شده از طرف معاونین مربوطه دوره های مورد درخواست راطبق ضوابط و مقررات دفتر مطالعات مرکزی پیش بینی می نماید.