تعاریف مفاهیم و اصطلاحات

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات:

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی ،مجموعه ای آموزشی است که در آن با هدف ارتقاء سطح علمی و افزایش توان کارکنان اعضای هیات علمی و بورسیه اقدام به برگزاری دوره ها و برنامه های مختلف آموزشی می نماید.

دوره های آموزشی:

دوره های آموزشی شامل مجموعه عناوین و برنامه های آموزشی عمومی و تخصصی که به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی فردی و سازمانی با استفاده از شیوه های مختلف آموزشی به مورد اجرا گذارده میشود.