اهداف کلی

هدف کلی:

تدوین نظام آموزش اعضائ هیات علمی بورسیه و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی