معرفی
مقدمه:

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط تغییر به عنوان دو مزیت رقابتی سازمان ها قلمداد میشود از این رو جایگاه و اهمیت آن در بقا و توسعه سازمان نمایان شده است بدیهی است این فعالیت نیز مانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه ریزی صحیح است.

آموزش فرایندی است برای سازگاری افراد با محیط متحول سازمانی ود نتیجه انطباق سازمان با محیط بیرونی است. برنامه ریزی آموزشی عمدتا اهدافی از قبیل افزایش میزان اطلاعات ، مهارتها و قابلیت های کارکنان را در پی دارد و آنان را برای ایفای وظایف شخصی خود و قبول مسئولیت های جدیدتر و بالاتر در سازمان بیش از پیش آماده تر و مجهزتر می سازد به عبارت دیگر هر برنامه آموزشی باید به نحوی تدوین گردد که بتواند نیازهای حرفه ای را برطرف سازد. بنابراین آموزش و بهسازی نیروی انسانی موجب بینش عمیق تر دانش و معرفت بالاتر و توانایی و مهارت بیشتر می شود و در نتیجه موجب نیل به اهداف سازمانی با کارآیی و ثمربخشی بهتر و افزون تر میگردد و از سوی دیگر روش مند نمودن نظام آموزشی در سازمان موجب انگیزش کارکنان خواهد شد.