اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرکت تحصیلی
16سید جهانگیرسادات رسولابتدایی
17علی اکبرچگینیسوم راهنمایی
23مرتضیفصیح رامندیدیپلم
24غلامرضانوربخش کاشکیسوم راهنمایی
37صغریمهدیانسوم راهنمایی
39زهرابابائی بوئینیسوم راهنمایی
42علی راستعزیزی میرزاآبادبیسواد
26یدالهحیدری خواهابتدایی
49رضاصفائیادبیات علوم انسانیدیپلم
41اکبرزینلیادبیات و علوم انسانیدیپلم
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶ مورد.