اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلی
31آیداجلیلهمهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
30ا فشینقاسم زادهحسابداری
2ابوالفضلصفیعی پورمدیریت آموزشی
21اعظمملاعلیعلوم انسانی
74اعظمجهان محمدیمدیریت دولتی
12الهامناصری خیاویزبان و ادبیات فارسی
72امینکاشیمهندسی برق
10اکبرحشمتیزبان و ادبیات عرب
41اکبرزینلیادبیات و علوم انسانی
69بتولسامهءروانشناسی صنعتی سازمانی