آموزش نیروی انسانی

۲۵ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴
کارگاه قرائت و مفاهیم قرآن کریم
کارگاه مهدویت
کارگاه امتحانات
کارگاه
کارگاه ۱
کاربرد نظریه های یادگیری
کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی
کارگاه نماز و احکام
کارگاه مهدویت۱
کارگاه آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو مهر۹۰
کارگاه آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو مهر.۹۰
کارگاه آشنایی با مشکلات دانشجویان و شیوه های برخورد با آن
کارگاه بهبود بهره وری و نتایج آن دی ماه ۹۰
کارگاه بهبود بهره وری و نتایج آن دی ماه ۹۰ ۱۳